Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine, na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (Službeni glasnik RS, br. 72/09,20/14- US i 55/14 i 47/18), na  sednici održanoj 30.11.2018. godine u Petrovcu na Mlavi, doneo je

 

 

S T A T U T

NACIONALNOG SAVETA

VLAŠKE NACIONALNE MANJINE

 

I OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

 

            Statut je najviši pravni akt Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine (u daljem tekstu: nacionalni savet) kojim se uređuju delatnost, organizacija i struktura organa nacionalnog  saveta, način izbora organa, simboli i ostala pitanja od značaja za rad nacionalnog saveta.

 

Član 2.

 

            Nacionalni savet je organizacija kojoj su zakonom poverena određena javna ovlašćenja da učestvuje u odlučivanju ili da samostalno odlučuje o pojedinim pitanjima iz oblasti kulture, obrazovanja obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma u cilju ostvarivanja kolkektivnih prava nacionalne manjine.

     

            Nacionalni savet je telo manjinske samouprave izabran u skladu sa zakonom, uz poštovanje načela dobrovoljnosti, demokratičnosti i slobodnog izbora identiteta.

 

            Nacionalni savet predstavlja vlašku nacionalnu manjinu koja živi na teritoriji Republike Srbije, koju smatra svojom otadžbinskom maticom, u oblasti obrazovanja, kulture, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma, učestvuje u procesu odlučivanja ili odlučuje o pitanjima iz tih oblasti, kao i u drugim oblastima od interesa za ostvarivanje i unapređenje prava predstavnika vlaške nacionalne manjine.  

 

Član 3.

 

            Nacionalni savet ima status pravnog lica.

 

Član 4.

 

            Naziv nacionalnog saveta na srpskom jeziku je: NACIONALNI SAVET VLAŠKE NACIONALNE MANJINE.

            Tradicionalni naziv nacionalnog saveta, koji će se koristiti ravnopravnopravno je: NACIONALNI SAVET VLAHA U REPUBLICI SRBIJI

 

Član 5.

 

            Sedište  nacionalnog saveta je u Petrovcu na Mlavi, ulica Petra Dobrnjca, broj 179.

 

Član 6.

 

            Nacionalni savet ima dva  pečata i štambilj.

                        -Pečat  okruglog oblika sa tekstom na  srpskom jeziku po obodu pečata:

 

NACIONALNI SAVET VLAŠKE NACIONALNE MANJINE

– NACIONALNI SAVET VLAHA U REPUBLICI SRBIJI

 

            U Sredini pečata je naziv mesta sedišta nacionalnog saveta: Petrovac na Mlavi

            U dnu pečata je rimski broj: I

 

-Pečat  okruglog oblika sa tekstom na  srpskom jeziku po obodu pečata:

 

NACIONALNI SAVET VLAŠKE NACIONALNE MANJINE

– NACIONALNI SAVET VLAHA U REPUBLICI SRBIJI

 

            U Sredini pečata je naziv mesta sedišta nacionalnog saveta: Petrovac na Mlavi

            U dnu pečata je rimski broj: II

 

            Upotreba pečata i štambilja uređuje se posebnom odlukom.

 

 

II  N A C I O N A L N I   S A V E T

 

1.      STATUSNA PITANJA NACIONALNOG SAVETA

 

Član 7.

 

            Izbor za članove Nacionalnog  saveta se vrši u skladu sa odredbama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

 

Član 8.

 

            Savet ima 23 člana.

            Savet ima: predsednika, zamenika predsednika, četiri potpredsednika,   predsednika izvršnog odbora, izvršni odbor, odbore za obrazovanje, kulturu obaveštavanje i službenu upotrebu jezika i pisma i druga radna tela.

 

Član 9.

 

            Savet ima sekretara.

            Sekretara na predlog predsednika Nacionalnog saveta postavlja Nacionalni  savet         na 4. godine.

            Sekretar obavlja stručne i operativno-tehničke poslove.

 

Član 10.

 

            Nacionalni Savet punovažno odlučuje ako je na sednici prisutno više od polovine članova Nacionalnog Saveta.

            Statut, Finansijski plan i završni račun  nacionalnog saveta usvojeni su ako za njih  glasa više od polovine ukupnog broja članova nacionalnog saveta.

            Predsednik Nacionalnog  saveta, potpredsednici nacionalnog saveta, predsednik i članovi izvršnog odbora  nacionalnog saveta, predsednik i članovi nadzornog odbora, predsednici i članovi odbora i radnih tela kao i sekretar nacionalnog saveta, biraju se  većinom glasova od ukupnog broja članova nacionalnog  saveta.

            Ostale odluke donose se većinom glasova prisutnih članova nacionalnog saveta.

 

Član 11.

 

            Mandat članova nacionalnog saveta traje četiri godine.

            Član saveta može biti ponovo biran.

            Član nacionalnog saveta može zasnovati radni odnos u nacionalnom savetu za vreme        trajanja svog mandata.

            Na radne odnose u nacionalnom savetu primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje         rad.

   

2.      OVLAŠĆENJA NACIONALNOG SAVETA

 

Član 12.

 

                        Savet, u skladu sa zakonom i Statutom, preko svojih organa samostalno:

 

1) donosi i menja statut nacionalnog saveta;

2) donosi finansijski plan, finansijski izveštaj i završni račun;

3) raspolaže sopstvenom imovinom;

4) odlučuje o nazivu, simbolima i pečatu nacionalnog saveta;

5) utvrđuje predloge nacionalnih simbola, znamenja i praznika nacionalne manjine;

6) osniva ustanove, udruženja,  fondacije, privredna društva u oblastima kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma i drugim oblastima od značaja za očuvanje identiteta nacionalne manjine;

7)  predlaže predstavnika nacionalne manjine u savetu za međunacionalne odnose u          jedinici lokalne samouprave;

8) predlaže Republici, autonomnoj pokrajini ili jedinici lokalne samouprave kao osnivaču ustanove, utvrđivanje ustanove od posebnog značaja iz člana 11a i 17. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina;

9) inicira, odnosno predlaže Republici, autnomnoj pokrajini ili jednici lokalne samouprave kao osnivaču ustanove, koja je u skladu sa zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, utvrđena za ustanovu od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, prenos osnivačkih prava;

10) ustanovljava i dodeljuje priznanja;

11) inicira donošenje i prati sprovođenje zakona i drugih propisa iz oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma;

12) učestvuje u pripremi zakona i drugih propisa i predlaže izmenu i dopunu propisa kojima se uređuju Ustavom garantovana prava nacionalnih manjina u oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma;

13) inicira donošenje, odnosno izmene i dopune  posebnih  propisa i privremenih mera u oblastima u kojima se ostvaruje pravo na samoupravu, radi postizanja pune ravnopravnosti između pripadnika nacionalne manjine i građana koji pripadaju većini;

14) podnosi pritužbu Zaštitniku građana, pokrajinskim i lokalnim ombudsmanom i drugim nadležnim organima, kada proceni da je došlo do povrede  Ustavom  i zakonom  garantovanih prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina;

15) podnosi pritužbu iz tačke 14) ovog člana u ime pripadnika nacionalne manjine;

16) zauzima stavove, pokreće inicijative i preduzima mere u vezi sa svim pitanjima koja su neposredno povezana sa položajem, identitetom i pravima nacionalne manjine;

17 Nacionalni savet u skladu sa zakonom ima i posebna ovlašćenja u oblasti obrazovanja, kulture, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma;

18) utvrđuje varijantu jezika i pisma zajednice koja je u službenoj upotrebi i tranzicione procese u njegovom uvođenju i stara se o sprovođenju zakonom propisanih ovlašćenja u oblasti službne upotrebe jezika i pisma;

19) donosi poslovnik o svom radu;

20) Odlučuje i odrugim pitanjima od značaja za rad nacionalnog saveta.

 

Član 13.

                        Rad nacionalnog saveta je javan.

                        Sve odluke i akti nacionalnog saveta objavljuju se najkasnije u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu, odnosno od njihovog donošenja, na oglasnoj tabli nacionalnog  saveta.                                            

                        Na sednice nacionalnog saveta moraju biti pozvani svi članovi nacionalnog saveta.

                        Nacionalni savet odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sednicama. Sednice se održavaju najmanje tri puta godišnje. Sednice se vode na srpskom ili na jeziku nacionalne manjine.

                        Nacionalni savet, organi nacionalnog saveta i tela nacionalnog saveta donose odluke većinom glasova prisutnih, odnosno kvalifikovanom većinom u slučajevima određenim zakonom i statutom.

 

PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA SAVETA

 

Član 14.

 

            Članovi nacionalnog saveta imaju ista prava i obaveze.

            Član  nacionalnog saveta ima pravo da:

 

            1. učestvuje u pripremanju, donošenju i izvršavanju kao i kontroli izvršenja odluka   nacionalnog saveta;

            2. na postavljeno pitanje u pisanom obliku od  predsednika nacionalnog saveta, predsednika izvršnog odbora,  odbora nacionalnog saveta,  dobija objašnjenja i odgovore u pisanom obliku;

            3. bez prava na odlučivanje učestvuje u radu odbora čiji nije član.

     

            Član nacionalnog saveta ima obavezu da:

 

            1. aktivno učestvuje u radu nacionalnog saveta;

            2. pismeno ili usmeno obavesti predsednika nacionalnog saveta ili predsednika odbora u slučaju sprečenosti da prisustvuje sednici ili ako je sprečen da izvrši neki nalog;

            3. podnese izveštaj o izvršenju naloga koji je dobio od nacionalnog saveta ili odbora;

            4. u svom radu afirmiše tekovine građanskog društva i demokratije, solidarnosti među             ljudima, tolerancije, a sve ovo na principu nediskriminacije, kao i da pozitivno doprinese razvoju ljudskih i manjinskih prava;

            5. afirmiše i dosledno zastupa u javnosti usvojene stavove nacionalnog saveta.

 

Član 15.

 

            Nacionalni savet može imati počasne članove. Počasni članovi nacionalnog saveta su istaknuti članovi vlaške nacionalne manjine, kao i lice koje nacionalni savet bude izabrao na osnovu predloga dobijenih od organizacija koje okupljaju pripadnike vlaške nacionalne manjine u inostranstvu.

 

            Nacionalni savet može za počasnog člana izabrati i lice koje je dalo izuzetan doprinos u promovisanju interesa vlaške nacionalne manjine.

 

            Počasni članovi nacionalnog saveta mogu da prisustvuje radu nacionalnog saveta bez prava odlučivanja.

 

2. MANDAT NACIONALNOG SAVETA

 

Član 16.

 

            Mandat nacionalnog saveta teče od konstituisanja nacionalnog saveta i traje do isteka četiri godine od konstituisanja.

            Pre isteka vremena na koje je konstituisan, nacionalnom savetu mandat prestaje raspuštanjem u skladu sa zakonom.

            Nacionalni savet kome je istekao mandat vrši tekuće i neodložne poslove u vezi sa vršenjem ovlašćenja nacionalnog saveta predviđenih zakonom i statutom do konstituisanja novog nacionalnog saveta.

Član 17.

             Članu nacionalnog saveta mandat traje koliko traje mandat nacionalnog saveta u koji je izabran.

            Članu nacionalnog saveta mandat prestaje pre isteka mandata nacionalnog saveta u koji je izabran:

           

            1. podnošenjem ostavke;

            2. gubitkom jednog od opštih uslova za sticanje aktivnog biračkog prava;

            3. ako duže od godinu dana ne prisustvuje sednicama nacionalnog saveta;

            4. ako mu prestane prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

            5. ako je konačnom odlukom nadležnog organa brisan iz posebnog biračkog spiska      vlaške nacionalne manjine;

            6. ako je pravnosnažnom odlukom suda osuđen za krivično delo na kaznu zatvora u       trajanju dužem od šest meseci;

            7. u slučaju smrti.

 

3. ORGANI  NACIONALNOG SAVETA

 

Član 18.

 

            Organi nacionalnog saveta su:

 

            1. Predsednik Saveta

            2. Izvršni odbor

           

1. PREDSEDNIK SAVETA

 

Član 19.

 

            Predsednik nacionalnog saveta se bira, ako nacionalni savet drugačije ne odluči, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja izabranih članova na vreme trajanja mandata nacionalnog saveta.

            Predsednik nacionalnog saveta se bira iz redova članova nacionalnog saveta.

            Predlog za izbor predsednika nacionalnog saveta može podneti najmanje trećina članova nacionalnog saveta.

            Zamenik predsednika nacionalnog saveta se predlaže i bira u istom postupku kao i predsednik nacionalnog saveta.

            Nacionalni savet ima četiri potpredsednika.

Potpredsednici nacionalnog saveta se biraju na predlog predsednika nacionalnog saveta, većinom od ukupnog broja izabranih članova, na vreme trajanja mandata nacionalnog saveta.

Član 20.

 

            Predsednik, zamenik predsednika,  i potpredsednici nacionalnog saveta za svoj   rad odgovaraju nacionalnom savetu.

Član 21.

 

            Predsednik, zamenik predsednika, i  potpredsednici mogu biti razrešeni dužnosti po istom postupku po kome su izabrani.

 

Član 22.

 

            Predsednik nacionalnog saveta:

            1. predstavlja i zastupa nacionalni savet i odgovara za njegov rad;

            2. stara se o zakonitom korišćenju i raspolaganju finansijskim sredstvima i imovinom saveta, nalogodavac je za izvršenje budžeta nacionalnog saveta;

            3. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, statutom ili opštim aktom nacionalnog saveta;

            4. predlaže plan rada nacionalnog saveta;

            5. saziva i predsedava sednicama i predlaže dnevni red sednica nacionalnog saveta;

            6. podnosi periodični izveštaj o radu nacionalnog saveta;

            7. stara se o evidentiranju pitanja postavljenih od strane članova nacionalnog saveta i prati postupak davanja odgovora na pitanja;

            8. pomaže rad članova nacionalnog saveta;

            9. potpisuje Statut i druge pravne akte koje donosi nacionalni savet u svom radu;

            10. ima pravo da inicira sazivanje sednice odbora nacionalnog  saveta;

            11. odgovara za zakonitost u poslovanju nacionalnog saveta;

            12. razmatra predloge potpredsednika, predsednika izvršnog odbora, sekretara i u saradnji sa Izvršnim odborom utvrđuje poslove u vezi sa organizacijom rada, pripremanjem i izvršenjem odluka nacionalnog saveta;

            13. predlaže kandidate za potpredsednike nacionalnog saveta;

            14. predlaže kandidata za predsednika i za članove izvršnog odbora nacionalnog saveta;

            15. predlaže kandidate za predsednike odbora i radnih tela nacionalnog saveta;

            16. predlaže kandidata za sekretara saveta;

            U slučaju sprečenosti predsednika, zamenjuje ga zamenik predsednika;

            Ukoliko je sprečen i zamenik predsednika nacionalnog saveta, predsednika nacionalnog saveta  zamenjuje jedan od potpredsednika nacionalnog saveta kojeg ovlasti predsednik odnosno zamenik predsednika nacionalnog saveta.

 

Član 23.

 

            Mandat predsednika, zamenika predsednika  i potpredsednika prestaje:

            1. davanjem ostavke;

            2. prestankom članstva u nacionalnom savetu;

            3. razrešenjem;

            4. istekom mandata nacionalnog saveta;

            5. nastupanjem zakonom propisanih razloga za nespojivost funkcija.

 

2. IZVRŠNI ODBOR NACIONALNOG SAVETA

 

Član 24.

 

            Izvršni organ nacionalnog saveta je Izvršni odbor.

 

            Izvršni odbor ima devet članova i čine ga: predsednik izvršnog odbora,  predsednik nacionalnog  saveta, zamenik predsednika nacionalnog saveta, četiri potpredsednika i još dva člana iz reda  članova nacionalnog saveta, koji su istovremeno i koordinatori  radnih tela.

            Kandidata za predsednika izvršnog odobra i dva člana  izvršnog odbora iz reda članova nacionalnog saveta  predlaže predsednik nacionalnog saveta.

            Predsednika i članove izvršnog odbora, na osnovu predloga predsednika nacionalnog saveta bira i  razrešava nacionalni savet većinom od ukupnog broja članova nacionalnog saveta.

           

Član 25.

 

            Predsednik Izvršnog odbora nacionalnog saveta:

           

            1) stara se o o izvršavanju odluka  koji su u vezi sa radom nacionalnog saveta;

            2) stara se o izvršavanju organizacionih poslova u vezi s radom odbora i radnih   tela  nacionalnog saveta;

            3) predlaže plan rada, i koordinira rad odbora i drugih radnih tela nacionalnog saveta;

            4) predlaže nosioce aktivnosti u realizaciji programa nacionalnog saveta;

            5) pomaže rad članova izvršnog odbora i drugih odgovornih lica za rad odbora i drugih radnih tela nacionalnog saveta;

            6) potpisuje odluke izvršnog odbora, zapisnike sa sednica izvršnog odbora i druge akte vezane za sprovođenje svojih ovlašćenja;

            7) saziva sednice izvršnog odbora nacionalnog saveta i predlaže dnevni red.

 

Član 26.

 

            Izvršni odbor za svoj rad odgovara nacionalnom savetu.

            Izvršni odbor je obavezan da periodično, a najmanje jednom godišnje podnosi nacionalnom savetu izveštaj o svom radu.

            Članovi Izvršnog odbora za svoj rad odgovaraju predsedniku izvršnog odobra i nacionalnom savetu, a obavezni su da o svom radu podnesu izveštaj izvršnom odboru i nacionalnom savetu ukoliko se to od njih zatraži.

            U slučaju kada za to postoji opravdana potreba, iz razloga hitnosti ili drugog opravdanog razloga sednica izvršnog odbora nacionalnog saveta se može održati telfonskim putem, ili putem video konferencije. O tako održanoj sednici sačinjava se zapisnik koji se usvaja na prvoj sledećoj sednici izvršnog odbora.

 

Član 27.

 

            Izvršni odbor:

            1) neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata nacionalnog saveta;

            2) stara se o izvršavanju javnih ovlašćenja koja su poverena nacionalnom savetu;

            3) podnosi nacionalnom savetu predloge odluka o funansijskom planu (budžetu) i završnom računu   nacionalnog saveta;

            4) predlaže nacionalnom savetu funkcionalnu i organizacionu strukturu nacionalnog saveta i  radnih tela saveta;

            5) izvršava poverena ovlašćenja u oblasti službene upotrebe jezika, obrazovanja, kulture i informisanja na jeziku Vlaha, odnosno na srpskom jeziku do normiranja  maternjeg jezika Vlaha,  uz obezbeđivanje  finansijskih sredstava od strane države potrebnih za izvršenje ovih nadležnosti;

            6) stara se o pripremanju ostalih odluka nacionalnog saveta;

            7) donosi operativne odluke u vezi sa realizacijom programa i projekata nacionalnog saveta na osnovu ovlašćenja nacionalnog saveta;  

            8) prati i koordinira rad  institucija i organizacija  koja se bave očuvanjem kulture i  tradicije vlaške nacionalne manjine u Republici Srbiji;

            9) obavlja sve poslove koje nacionalni savet prenese u delokrug rada Izvršnog odbora;

            10) utvrđuje visinu iznosa zarada zaposlenih i honorara angažovanih lica za obavljen rad,  za potrebe nacionalnog saveta;

            11) predlaže članove odbora i radnih tela saveta;

            12) vrši i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i opštim aktima nacionalnog saveta;

                         Nacionalni savet može poveriti izvršnom odboru odlučivanje o pojedinim pitanjima u vezi sa vršenjem ovlašćenja nacionalnog saveta predviđenih ovim zakonom.

                         Odluke koje je tako doneo izvršni odbor podležu odobravanju na prvoj narednoj sednici nacionalnog saveta i odobrene su ako za njih glasa više od     polovine članova nacionalnog saveta.

                         Ako nacionalni savet ne odobri odluku izvršnog odbora, izvršnom odboru prestaje mandat, a odluka ostaje na snazi.

           

Član 28.

 

             Izvršni odbor donosi Poslovnik o radu.

 

IV  ODBORI I RADNA TELA NACIONALNOG SAVETA

 

Član 29.

 

            Nacionalni savet ima odbore i radna tela (privremena i konsultativna).

 

            Član Saveta može biti član, najviše dva  radna tela nacionalnog saveta.

 

            Član odbora ne mora biti i član nacionalnog saveta.

 

Član 30.

              Odbori nacionalnog saveta su:

 

            1. Odbor za obrazovanje

            2. Odbor za kulturu

            3. Odbor za obaveštavanje

            4. Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma

    

Član 31.

 

            Odbori u oblastima iz svoje nadležnosti:

            1. predlažu odluke Savetu i Izvršnom odboru;

            2. odlučuju o pitanjima koja su im nacionalni savet ili Izvršni odbor poverili;

            3. organizuju izvršenje odluka nacionalnog saveta i Izvršnog odbora;

            4. iniciraju raspravu o pojedinim pitanjima po hitnom postupku;

            5. daju mišljenje u vezi predloga utvrđenih od strane nacionalnog saveta;

            6. obavljaju i druge poslove koje im nacionalni savet poveri i ostale poslove u  skladu sa zakonom.

 

Član 32.

 

            Odbor ima predsednika i potpredsednika odbora.

 

            Broj članova  odbora ne može biti manji od 3 ni veći od 7 članova.

 

Član 33.

 

                        Nacionalni savet može da formira privremena radna tela za konkretne  projekte i akcije sa ograničenim mandatom trajanja do izvršenja istih.

                        Nacionalni savet može da formira i konsultativna radna tela.

                        Nadležnosti, sastav i trajanje mandata privremenih  i konsultativnih radnih tela se utvrđuju posebnim odlukama nacionalnog saveta.

           Broj članova privremenih i konsultativnih radnih tela ne može biti manji od 3 ni veći od 7 članova.

 

Član 34.

 

                        Rad svakog odbora koordinira po jedan od izabranih potpredsednika nacionalnog saveta i o tome izveštava nacionalni savet.

                        U slučaju potrebe, Izvršni odbor može imenovati jednog od svojih članova za koordinatora odbora ili konsultativnog tela.

 

Član 35.

 

                        O stručno administrativnim poslovima vezanim za rad odbora stara se sekretar nacionalnog saveta.

 

Član 36.

 

            Odbori i radna tela mogu doneti svoje poslovnike o radu.

 

V SEKRETAR NACIONALNOG SAVETA

 

Član 37.

 

                        Sekretara nacionalnog saveta postavlja nacionalni savet, na predlog predsednika nacionalnog saveta, većinom glasova od ukupnog broja članova nacionalnog saveta,  na vreme trajanja mandata nacionalnog saveta.

 Član 38.

 

            Sekretar nacionalnog saveta:

            1. priprema predloge odluka čije je donošenje u nadležnosti predsednika saveta, nacionalnog saveta, predsednika izvršnog odbora i izvršnog odbora nacionalnog saveta;

            2. vrši aktivnosti i obavlja poslove koje mu nacionalni savet i izvršni odbor povere;

            3. prisustvuje radu nacionalnog saveta, Izvršnog Odbora, odbora i radnih tela nacionalnog saveta;

            4. upozorava nacionalni savet, predsednika nacionalnog saveta izvršini odbor ili radno telo na uočene nepravilnosti u radu;

            5. daje mišljenje u vezi predloga koji se nalaze na dnevnom redu nacionalnog saveta, izvršnog odbora i odbora i  radnih tela nacionalnog saveta;

            6. stara se o vršenju organizacionih poslova u vezi rada organa odbora i radnih   tela nacionalnog saveta;

            7. vodi zapisnike na sednicama nacionalnog saveta i izvršnog odbora i potpisuje iste;

            8. stara se o stručnoj pripremi predloga odluka nacionalnog saveta, izvršnog odbora i odobra, i  radnih tela nacionalnog saveta;

            9.stara se o objavljivanju odluka saveta, izvršnog odbora, odbora i radnih tela;

            10.pomaže predsedniku nacionalnog saveta oko administrativno-tehničkih i  stručnih poslova za pripremu i sazivanje sednica saveta;

            11. pomaže rad nacionalnog saveta, izvršnog odobra, odbora i radnih tela;

            12.obavlja i druge poslove koje mu poveri predsednik nacionalnog saveta i predsednik izvršnog odbora nacionalnog saveta;

 

Član 39.

 

                        Sekretar nacionalnog saveta za svoj rad odgovara nacionalnom savetu, izvršnom odboru i predsedniku saveta.

 

                        Sekretar Saveta može biti razrešen dužnosti pre isteka mandata na način  na koji je izabran.

 

 VI FINANSIRANJE RADA NACIONALNOG SAVETA

 

Član 40.

 

                        Finansiranje nacionalnog saveta se vrši iz budžeta Republike Srbije, budžeta  loklanih samopurava i ostalih prihoda, donacija i sl.

                        Nacionalni savet usvaja godišnji finansijski plan i završni račun.

                         Za pripremu predloga budžeta i završnog računa Saveta nadležan je izvršni odbor.

 

                                    VII PRAVNI AKTI I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 41.

 

                        Pravni akti nacionalnog saveta i njegovih organa: su: Statut, Poslovnici o radu, Pravilnici, Odluke, Rešenja, Zaključci, Preporuke, Uputstva i Potvrde, u skladu sa Zakonom i Statutom nacionalnog saveta.

 

Član 42.

 

                        Predlog statuta sačinjava statutarna komisija sačinjena od tri člana, od kojih su najmanje dva člana članovi nacionalnog saveta.

 

                        Savet donosi Statut većinom glasova izabranih članova nacionalnog  saveta.

                       

                        Predlog za promenu Statuta može podneti najmanje trećina članova nacionalnog  saveta. Predlog se podnosi u pisanoj formi. U predlogu moraju jasno označene odredbe čija se promena predlaže i promena koja se predlaže.

                        Za promenu statuta se primenjuju pravila koja se odnose na njegovo donošenje.

            

Član 43.

 

            Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli nacionalnog saveta.

            Danom stupanja na snagu ovoga Statuta, prestaje da važi  Statut nacionalnog saveta  usvojen na sednici nacionalnog saveta održanoj u Boru 17.12. 2014.godine broj: 06-022/2014

 

 

U Petrovcu na Mlavi , 30.11.2018.godine.

Broj: 03-022/18

 

NACIONALNI SAVET VLAŠKE NACIONALNE MANJINE

 

 

                                                                                PREDSEDNIK NACIONALNOG SAVETA

 

                                                                                                            Novica Janošević

                                                                                                               

 

Close Menu