08.09.2014. Promocija udžbenika VUORBA ŠÎ KULTURA VLAHA za predmet „Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture“

Poštovani,ovom prilikom želimo da Vas pozovemo na promociju udžbenika VUORBA ŠÎ KULTURA VLAHA za predmet „Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture“ koja će se održati 15. septembra s početkom u 17h u Centru Balašević (Miška Kranjca 17a, Beograd; kod opštine Rakovica).

Srdačno, Nacionalni savet Vlaha

Poštovana gospodo,

Budite svedoci nepravde koja se konstantno već duži period čini mom vlaškom narodu. Budite svedoci kršenja ne samo od UN-a i Saveta Evrope proklamovanih ljudskih prava, već i zakona Republike Srbije.

Budite svedoci svojevrsnog etničkog inžinjeringa koji se nastoji sprovesti nad Vlasima u Srbiji kojim bi od ovog naroda sa bogatom tradicijom, jezikom i kulturom, načinio ili srbe ili rumune.

Nama Vlasima, danas se sudi bez suda i sudije, pritom jedini naš greh i zločin je činjenica da smo VLASI i da to želimo i ostati.

Kako je naša domovina Srbija, s obzirom da su naši preci živeli na ovim prostorima i pre formiranja savremene srpske države u 19.veku čemu su i vlasi dali svoj doprinos ne možemo računati na podršku neke druge zemlje matice, pogotovu sada kada smo izloženi kršenju ne samo naših prava, već i zakona Republike Srbije i to od strane institucija koje bi te zakonske norme trebale da sprovode.

Sadašnji saziv Nacionalnog saveta Vlaha (NSV) je skladu sa svojim mogućnostima uložio veliki napor da u oblastima za koje je nadležan učini značajne pomake ka ostvarivanju prava vlaške nacionalne manjine.

Najviše je učinjeno na polju obrazovanja, uprkos svim preprekama i otporima. Preko svih nedoslednosti, nerazumevanja, otpora, pa i otvorenih kršenja zakonskih normi smo ćutke prelazili i uporno nastojali da ostvarimo pravo da deca vlaha mogu u svojim školama dva časa nedeljno pohađati izborni predmet „Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture“.

Činjenica da vlaški jezik nije kodifikovan, te da do 2011.g. nije imao zvanično pismo, bila je prva prepreka i izgovor da se ne uvede ovaj predmet. Zato NSV na predlog Odbora za jezik 24.01.2012.g. usvaja latiničnu i ćiriličnu verziju „vlaškog“ pisma čime se postavljaju osnovi za dalje aktivnosti.

Uporedo, Odbor za obrazovanje formira tim na čelu sa koordinatorom Odbora za obrazovanje Slobodanom Golubovićem sa zadatkom da pripremi predlog Plana i Programa za navedeni predmet. Kao rezultat ovih napora posle godinu i po dana u Prosvetnomn Glasniku Republike Srbije od 26.08.2013.g., pet dana pre početka školske 2013/14.g. objavljen je Plan i Program za predmet „Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture“ za prvi razred osnovne škole.

Već te školske 2013/14.g. javljaju se problemi u implementaciji i realizaciji ovog predmeta kada pojedini direktori škola, pa i školske uprave u mestima i krajevima gde žive vlasi odbijaju da izvrše svoju zakonsku obavezu i vrše opstrukciju anketiranju roditelja učenika za ovaj izborni predmet.

S obzirom da je Plan i Program „slučajno“ bio objavljen tek pet dana pred početak školske godine i kako je prema tvrđenju nadležnih službi u Ministarstvu Provsete najpre trebalo sprovesti Pilot projekat o opravdanosti uvođenja ovog predmeta, nismo želeli protestvovati zbog evidentnog kršenja propisa u pojedinim školama pravdajući to nesnalaženjem, neobaveštenošću ili neznanjem aktera tih događaja.

Uprkos nastojanjima da se čitav proces uspori ili čak osujeti, NSV je nastavio sa svojim aktivnostima na implementaciji „Vlaškog govora sa elemetima nacionalne kulture“. Angažovan je master etnolog-antropolog za pisanje udžbenika i u saradnji sa NVO „Gergina“ iz Negotina i finansijsku podršku Fonda za otvoreno društvo iz Beograda u okviru projekta „Afirmacija multikulturalnosti kroz inkluzivno obrazovanje vlaške nacionalne manjine“ kroz višednevni seminar izvršena je obuka 60 prosvetnih radnika govornika vlaškog jezika. Potaknuti velikim interesovanjem prosvetnih radnika za ovu tematiku izvršena je akreditacija ovog seminara pod nazivom „Pređi preko… Upoznaj govor i kulturu Vlaha“ u Katalogu akreditovanih seminara za školsku 2014/15.g i 2015/16.g. što je samo još jedna potvrda njegovog kvaliteta.

Od februara do juna 2014.g. u deset škola u sedam opština Istočne Srbije uspešno je sproveden Pilot projekat uvođenja izbornog predmeta u škole, pri šemu treba naglasiti da ove aktivnosti (naknada nastavnicima, štampanje udžbenika…) NSV finansira iz svojih ionako skromnih sredstava.

Međutim,

sada smo ponovo suočeni sa jednim perfidnim vidom ugrožavanja manjinskih prava koji se sastoji u u nedoslednom i nepotpunom sprovođenju i realizaciji zakonskih normi, a koji se sastoji u sledećem:

  • Iako je prošao celu proceduru usvajanja i 24.06.2014.g. Nacionalni prosvetni savet usvojio Plan i Program za izborni predmet „Vlaški govor sa ENK“ za drugi, treći i četvrti razred osnovne škole (WWW. nps.gov.rs) on još nije zvanično objavljen u Prosvetnom glasniku iako je školska godina uveliko počela i u međuvremenu su izašla tri broja Prosvetnog Glasnika.
  • Iako postoje svi uslovi i usvojen Plan i Program za prvi razred osnovne škole, na području školske uprave Požarevac ponovo se otvoreno opstruiše izjašnjavanje za vlaški govor i vrši se izjašnjavanje SAMO za rumunski jezik u sredini nastanjenoj pretežno Vlasima, a još nema informacija da je bilo kakvog anketiranja bilo na području školske uprave Jagodina.
  • Umesto finansijske podrške opština na čijim teritorijama žive Vlasi imamo slučaj da u trenutku kada se sprovodi Pilot projekat i štampa udžbenik, čija će zvanična promocija uprkos svemu biti 15.09.2014.g. u Centru Balašević u Beogradu, dolazi do blokade računa NSV-a aktiviranjem starih dugovanja na ime korišćenja prostorije NSV-a od strane komunalnog preduzeća iz Bora.
  • U trenutku kada informisanje i program na vlaškom jeziku, ako ne računamo sporadične pokušaje nekih lokalnih televizija, uopšte ne postoji ni najavi, ne postoji bilo kakvo informisanje o vlasima ni na srpskom, a kada se i nađu u fokusu slika o vlasima liči na odraz u iskrivljenom ogledalu, izvitopereno i groteksno. Takva slika neupućenom posmatraču daje pogrešan uvid i podstiče predrasude o Vlasima. Činjenica da su i druge nacionalne manjine u sličnom položaju Vlasima ne može predstavljati utehu!

Autor: Dragan Balašević , Potpredsednik Nacionalnog saveta Vlaha

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest